Уредба о начину доделе Признања за врхунски допринос култури

На основу члана 14. став 5. Закона о култури (“Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 – исправка и 6
/20) и члана 42. став 1. Закона о Влади (“Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16
/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси
УРЕДБУ
О БЛИЖИМ УСЛОВИМА И НАЧИНУ ДОДЕЛЕ ПРИЗНАЊА ЗА
ВРХУНСКИ ДОПРИНОС НАЦИОНАЛНОЈ КУЛТУРИ, ОДНОСНО
КУЛТУРИ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА
(Сл. гласник РС бр. 11/20)
Основни текст на снази од 15/02/2020 , у примени од 15/02/2020
Члан 1.
(1) Овом уредбом уређују се ближи услови и начин доделе признања у виду доживотног месечног новчаног
примања уметнику, односно стручњаку у култури, за врхунски допринос националној култури односно
култури националних мањина (у даљем тексту: Признање).
(2) Признање представља лично, непреносиво право.
Члан 2.
Право на Признање може стећи уметник, односно стручњак у култури за следећа подручја културе:
1) књижевно стваралаштво;
2) књижевно преводилаштво;
3) музичко стваралаштво;
4) музичка интерпретација;
5) ликовна уметност;
6) примењена и визуелна уметност, дизајн и уметничка фотографија;
7) филмска уметност и аудио визуелно стваралаштво;
8) позоришна уметност – сценско стваралаштво и интерпретација;
9) опера, музичко сценско стваралаштво и интерпретација;
10) уметничка игра (класичан балет, народна игра и савремена игра);
11) дигитално стваралаштво и мултимедија;
12) архитектура;
13) превођење стручних и научних текстова;
14) извођење музичких, говорних, артистичких и сценских културних програма;
15) истраживање, заштита, коришћење, прикупљање и представљање непокретног културног
наслеђа;
16) истраживање, заштита, коришћење, прикупљање и представљање покретног културног наслеђа;
17) истраживање, заштита, коришћење, прикупљање и представљање нематеријалног културног
наслеђа;
18) филмске и телевизијске делатности;
19) научноистраживачка и едукативна делатност у култури;
20) библиотечко-информациона делатност;
21) издаваштво;
22) продукција културних програма и дела.
Члан 3.
(1) Право на Признање може стећи уметник, односно стручњак у култури, држављанин Републике Србије,
који је дао врхунски допринос националној култури, односно култури националних мањина, под условом:
1) да је допринео развоју културних вредности у Републици Србији односно њеној међународној
афирмацији;
2) да је добитник најзначајнијих награда и признања, сходно листи коју утврђују репрезентативна
удружења, свако за своје подручје културе, и то:
(1) републичка награда за посебан допринос развоју културе,
(2) награда за животно дело,
(3) стручне награде са међународних фестивала,
(4) награде са фестивала и манифестација од републичког значаја,
(5) стручне награде удружења,
(6) локалне награде и друштвена признања,
(7) друге стручне међународне и домаће награде и признања из подручја културе;
3) да има образложену оцену вредности доприноса у области културе у подручјима културе из члана
2. ове уредбе, коју дају уметничка и струковна удружења, установе културе, те образовне и научне
установе.
(2) Ово признање додељује се уметнику односно стручњаку у култури који је остварио право на пензију.
Члан 4.
(1) Испуњеност услова из члана 3. ове уредбе утврђује Комисија.
(2) Комисија има седам чланова који се именују из реда угледних и афирмисаних уметника и стручњака у
култури, од којих је један представник националних савета националних мањина.
(3) Чланове Комисије именује министар надлежан за послове културе на период од три године, са
могућношћу поновног именовања.
(4) Административно-техничку потпору Комисији пружа министарство надлежно за послове културе (у
даљем тексту: Министарство).
Члан 5.
Јавни позив за достављање образложеног предлога за доделу Признања оглашава се на званичној
интернет страни Министарства и у једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији
Републике Србије и траје 30 дана.
Члан 6.
(1) Репрезентативна удружења у култури подносе Министарству образложени предлог за доделу Признања,
после одржане заједничке седнице за свако подручје културе из члана 2. ове уредбе. За свако подручје
културе у току године репрезентативна удружења у култури могу да предложе највише три уметника,
односно стручњака у култури.
(2) Национални савет националне мањине у току једне године може да предложи једног уметника односно
стручњака у култури, који је припадник националне мањине.
(3) Уз образложени предлог на јавни позив, поред доказа о испуњености услова из члана 3. ове уредбе,
доставља се и:
1) кратка биографија предложеног кандидата;
2) образложена оцена вредности доприноса у области културе;
3) листа награда и признања из члана 3. ове уредбе.
(4) Доказе о испуњености услова кандидата за Признање права из члана 3. ове уредбе, у погледу
држављанства и својства осигураника у смислу прописа о пензијском и инвалидском осигурању,
Министарство прибавља по службеној дужности, уз сагласност лица на које се ти подаци односе.
Члан 7.
Комисија разматра достављене предлоге из члана 6. ст. 1. и 2. ове уредбе, врши ужи избор и, у року до 60
дана од дана истека јавног позива, предлаже листу кандидата за доделу Признања.
Члан 8.
(1) Министарство, полазећи од предлога Комисије и финансијских средстава обезбеђених у буџету
Републике Србије, предлаже Влади акт о додели Признања, за највише до 20 уметника, односно стручњака
културе за сваку годину у којој се оглашава јавни позив.
(2) Влада доноси решење о додели признања за врхунски допринос националној култури, односно култури
националних мањина.
Члан 9.
(1) Признање се додељује и исплаћује уметнику, односно стручњаку у култури у виду доживотног месечног
новчаног примања, у висини једне просечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији за месец
јул претходне године, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике.
(2) Признање се исплаћује почев од првог наредног месеца од месеца у којем је донето решење из члана 8.
став 2. ове уредбе.
(3) Признање се исплаћује преко Министарства.
Члан 10.
Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о ближим условима и начину доделе
признања за врхунски допринос националној култури, односно култури националних мањина (“Службени
гласник РС”, бр. 36/10, 146/14 и 91/18).
Члан 11.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 110-658/2020-1
У Београду, 6. фебруара 2020. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

http://kultura.gov.rs/docs/dokumenti/propisi-iz-oblasti-kulture/uredba-o-blizim-uslovima-i-nacinu-dodele-priznanja-za-vrhunski-doprinos-nacionalnoj-kulturi-odnosno-kulturi-nacionalnih-manjina.pdf

Dejan Simonovic