Конкурс за самосталце

Као репрезентативно удружење у култури за подручје књижевног стваралаштва Српско књижевно друштво утврђује статус, води еиденцију самосталних уметника или стручњака у култури и стара се о правима која из тог статуса произлазе (ПИО и здравствено осгирање), у складу са Законом о култури и Правилником о ближим условима мерилима и критеријумима, као и поступак по захтевима лица за утврђивање статуса лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе

Право пријављивања на конкурс имају сви заинтересовани/е уметници/е, држављани Републике Србије, који/е делују у области књижевног стваралаштва, независно од тога да ли су у чланству СКД-а, а нису пријављени на обавезно социјално осигурање по билом код другом основу.

Да бисте се пријавили на конкурс потребно је да се јавите на имејл адресу skdsamostalci@gmail.com са кога ћете добити потребне обрасце и упутство за стицање статуса.

 1. Захтев за стицање статуса самосталног/е уметника/це (биће вам достављен имејлом као остала документација).
 2. Биографију и библиографију
 3. Очитану личну карту (или фотокопирану ако није чипована)
 4. Изјаву да нисте  пријављени на обавезно социјално (ПИО и здравство) осигурање по било ком другом основу.
 5. Податке о школској спреми са скеном дипломе навјшег завршеног степена
 6. Уверење о оствареном радном стажу издато од стране надлежне филијале Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање;
 7. Примерке објављених књига у штампаном или пдф облику
 8. Копије или скенове објављених радова (опционо)
 9. Изводе из прецензија и критика
 10. Линкове видео и аудио документације (опционо)

Наведену документацију можете достављате на имејл: skdsamostalci@gmail.com

Услови за стицање статуса самосталног уметника или стручњака у култури за подручје књижевног стваралаштва:

Одлучивање

Члан 4.

Подносилац захтева за утврђивање статуса, поред ближих услова, треба да од стране Комисије добије као мерило позитивну оцену резултата његовог бављења самосталном уметничком или другом делатношћу у области културе.
За све области културе Комисија ће, полазећи од мерила из става 1. овог члана, вредновати следеће:

1) квалитет уметничког или стручног дела, односно резултата рада;

2) континуитет обављања професионалне уметничке или друге делатности у области културе;

 • позитивну оцену меродавне стручне јавности;
 • јавну доступност уметничког или стручног дела, односно резултата рада;
 • допринос културном животу заједнице.

 

Члан 7.

 • (1) Подносилац захтева приликом подношења захтева репрезентативном удружењу за утврђивање статуса
 • лица која обављају самосталну уметничку или другу делатност у области културе, подноси и захтев за упис у Евиденцију лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе.
 • (2) Подносилац прилаже следећа документа:
 • 1) изјаву дату под моралном и материјалном одговорношћу да се уметничком или другом делатношћу бави професионално и самостално у виду занимања и да није обавезно социјално осигуран по другом основу;
 • 2) фотокопију личне карте;
 • 3) фотокопију доказа о последњем завршеном степену школовања или високом, вишем или средњем образовању одговарајућег образовног профила (диплома, уверење, сведочанство и сл.);
 • 4) уверење о оствареном радном стажу издато од стране надлежне филијале Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање;
 • 5) податке о адреси и контактима;
 • 6) доказе о професионалном раду: уговоре, потврде уметничких установа и других носилаца посла, програме, плакате, критике, рецензије, исечке из штампе, објаве на интернету и друге релевантне доказе;
 • 7) друга потребна документа по захтеву репрезентативног удружења (фотокопија радне књижице, фотокопија војне књижице и друга документа која су значајна за регулисање социјалних права подносиоца).

Самостални уметник

Ако сте књижевник (песник, приповедач, романсијер, есејиста, путописац, аутор међужанровских остварења – афористичар и друго):

Потребно је да имате:

 • две објављене књиге, или
 • једну објављену књига и књижевне текстове објављене у најмање три часописа, листа или сличним публикацијама, штампаним или електронским, од културног значаја, или
 • да сте заступљени у: школској лектири или уџбеничкој литератури или најмање у једној објављеној антологији, избору или панорами националне или стране књижевности, или зборнику посвећеном тематски једном аутору или периоду националне или стране књижевности.

Ако сте  драмски писац: 

Потребно је да имате:

 • два изведена или објављена драмска дела, или
 •  једно изведено или објављено драмско дело и три изведене радио драме.

Самостални стручњак у култури:

Ако сте теоретичар књижевности, историчар књижевности, књижевни критичар, антологичар, приређивач

Потребно је да имате:

 • једну објављену књигу, или
 • научне текстове или стручне чланке објављене у најмање три књиге (предговори, поговори, рецензије) или у најмање три часописа, листа или сличним публикацијама, штампаним или електронским, од културног значаја.

Приликом давања образложене оцене о испуњености услова за продужетак статуса уговори о објављивању имају исту вредност као и објављени преводи, а поновљена издања вреднују се равноправно с преводима објављеним први пут.

Уз ове посебне услове, потребно је да испуните и неке опште. То су:

 • да сте држављанин Републике Србије;
 • да имате пребивалиште на територији Републике Србије;
 • да нисте обавезно социјално осигурани по другом основу;
 • да се самосталном уметничком или другом делатношћу у области културе бавите професионално и самостално у виду занимања, ради обезбеђивања услова за живот и рад
 • да сте стекли високо, више или средње образовање одговарајућег образовног профила или, изузетно, да се најмање четири године професионално и самостално бавите уметничком делатношћу у области културе као основним занимањем независно од стеченог образовања, у случају да за профил самосталне делатности не постоји одговарајуће образовање у систему образовања;
 • да остварујете резултате у професионалном бављењу уметничком или другом делатношћу у области културе на територији Републике Србије, односно да испуњавате ближе услове, мерила и критеријуме предвиђене овим правилником.

 

Ближе критеријуме за стицање статуса самосталног уметника као и о самом статусу можете наћи у Правилнику о условима за стицање статуса који можете преузети овде.

За додатне информације можете се обратити на наведену мејл адресу или на телефон 011/2628892.