ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА УРЕДНИКА/ЦУ ТРИБИНСКОГ ПРОГРАМА СКД-а

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА УРЕДНИКА/ЦУ ТРИБИНСКОГ ПРОГРАМА

СРПСКОГ КЊИЖЕВНОГ ДРУШТВА

На основу члана 20 Статута Српског књижевног друштва, Управни одбор расписује интерни

Конкурс за избор уредника/цу трибинског програма.

Уредник/ца трибинског програма се именије на четири године, уз могућност највише два узастопна мандата.

Право учешћа имају чланови Српског књижевног друштва.

Неопходно је приложити следећу документацију:

  • Писмо о намерама у коме треба навести разлоге кандидовања, циљеве које кандидат жели да оствари, те финансијска и друга очекивања кандидата.
  • Концепцију и сегменте трибинског програма.
  • Оквирни план трибинског програма (месечни и годишњи број трибина)
  • Оквирни број учесника на годишњем нивоу (навести списак бар десетак учесника на које се рачуна)
  • Радну биографију
  • Контакт податке (имејл, телефон, адреса).

Документацију, у виду прилога, треба послати најдаље до 25. децембра 2022. године на имејл адресу Српског књижевног друштва srpskoknjizevno@gmail.com.

На основу пристиглих пријава, уредник/ца трибинског програма  ће бити именован до 15. јануара 2023. године. Новоизабраном уреднику/ци мандат почиње 16. јануара 2023. године.

НАПОМЕНА КАНДИДАТИМА
Трибински програм се финансира пројектно. Висина свих накнада (укључујући и хонорар уредника/це) зависи од резултата градског, републичког и других конкурса, те евентуалних донација. Република Србија и град Београд конкурсе обично расписују почетком године а резултати су познати углавном крајем априла.

Српско књижевно друштво
Председник Управног одбора
Ненад Милошевић

Београд, 5. децембар 2023.

Dejan Simonovic