Пореска пријава за самосталне уметнике

Поштоване колегинице и колеге самостални уметници,
Потребно је да до 15. фебруара предате пореску пријаву.
Пријаву предајете пореској управи своје општине.
Образац можете преузети овде.
На првој страни обрасца под ставком 1. уносите своје податке.
Под ставком 3. уносите назив банке и број свог рачуна.
Под ставком 4. заокружујете 4.1.1.

На другој страни под ставком 5. уписујете приходе остварене у прошлој години.
Потврде о плаћеним порезима и доприносима по одбитку тражите од оних који су вам уплатили хонораре или награде.
У тим потврдама ће бити наведени подаци о бруто приходима, нормираним трошковима и опорезивом приходу.
У прилогу достављате:
– банкарски извод из прошле године,
– потврде о оствареним приходима.
Потписујете пријаву и предајате је у два примерка на писарници поресаке управе своје општине. Један примерак остаје на писарници, други вам враћају са потврдом да сте предали пријаву.
Пореску пријаву сте дужни да поднесете и у случају да протеклој години нисте остварили никакве приходе.

Dejan Simonovic