Промене података самосталних уметника

Молимо самосталне уметнике да нас о било каквој промени података (адреса, презиме, контакт подаци, промена радног статуса) обавесте у року од 3 дана од дана промене на
skdsamostalci@gmail.com

Члан 11.

(1) Носилац статуса обавезан је да пријави промену у вези са условима за упис у евиденцију надлежном репрезентативном удружењу у култури које води ту евиденцију, у року од три дана од дана настанка промене.

(2) Промена и брисање из евиденције лица које је стекло статус лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе врши се:

1) на лични захтев лица које је стекло статус лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе;

2) по службеној дужности кад надлежно репрезентативно удружење у култури које води евиденцију решењем утврди да то лице не испуњава ближе услове из члана 3. овог правилника, као и ако се током поступка провере испуњености услова не одазове на позив из члана 10. став 2. Овог правилника.

(3) Уколико носилац статуса прекида статус због заснивања радног односа, пензионисања, одслужења војног рока и других разлога, дужан је да о насталој промени обавести репрезентативно удружење које води евиденцију у року од три дана од дана настанка промене основа осигурања.

ПРАВИЛНИК
О БЛИЖИМ УСЛОВИМА, МЕРИЛИМА И КРИТЕРИЈУМИМА, КАО И
ПОСТУПКУ ПО ЗАХТЕВИМА ЛИЦА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТАТУСА
ЛИЦА КОЈА САМОСТАЛНО ОБАВЉАЈУ УМЕТНИЧКУ ИЛИ ДРУГУ
ДЕЛАТНОСТ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ

Dejan Simonovic