Јавни позив за доделу признања за врхунски допринос култури

Расписан је Јавни позив за достављање образложеног предлога за доделу признања за врхунски допринос националној култури, односно култури националних мањина, и трајаће закључно са даном 9. децембром 2022. године.

Молимо вас да нам пријаву са пратећом документацијом доставите најкасније до 25. новембра како би комисије удружења имале довољно времена да размотре пријаве.

Српско књижевно друштво, са Удружењем књижевника Србије, предлаже Комисији Министарства културе, укупно троје кандидаткиња / кандидата за подручје књижевног стваралаштва.

Молимо вас да попуните образац за пријаву и да нам у прилогу доставите:

– био/библиографију

– образложену оцену вредности доприноса у подручју књижевности

– списак и скен награда и признања.

Пријаву и документацију можете доставити на имејл Српског књижевног друштва srpskoknjizevno@gmail.com или у канцелацирији удружења од понедељка до петка између 10 и 14 сати.

Напомињемо да Српско књижевно друштво није надлежно за подручја књижевног преводилаштва или издаваштва.

Ево неколико најважнијих извода из Јавног позива:

III УСЛОВИ

Право на Признање може остварити уметник, односно стручњак у култури, држављанин Републике Србије, који је дао врхунски допринос националној култури, односно култури националних мањина, под условом:

1) да је допринео/допринела развоју културних вредности у Републици Србији односно њеној међународној афирмацији;

2) да је добитник/добитница најзначајнијих награда и признања, сходно листи коју утврђују репрезентативна удружења, свако за своје подручје културе, и то:

(1) републичка награда за посебан допринос развоју културе,

(2) награда за животно дело,

(3) стручне награде са међународних фестивала,

(4) награде са фестивала и манифестација од републичког значаја,

(5) стручне награде удружења,

(6) локалне награде и друштвена признања,

(7) друге стручне међународне и домаће награде и признања из подручја културе;

3) да има образложену оцену вредности доприноса у области културе у подручјима културе за која се додељује Признање, коју дају уметничка и струковна удружења, установе културе, те образовне и научне установе,

4) да је остварио/остварила право на пензију.

Препорука СКД-а је да образложена оцена из тачке 3 буде препорука неке друге установе културе, те образовне и научне установе, не самог удружења.

Фаза 1. Подношење пријаве за доделу Признања (одвија се у репрезентативним удружењима у култури).

Од тренутка расписивање овог јавног позива, уметник односно стручњак у култури подноси пријаву за доделу Признања репрезентативним удружењима у култури, који репрезентују подручје културе за које се уметник, односно стручњак у култури пријављује.

Фаза 2. Подношење образложеног предлога за доделу Признања

Репрезентативна удружења у култури, у току трајања јавног позива, подносе Министарству образложени предлог за доделу Признања. Ако једно подручје у култури, репрезентују два репрезентативна удружења у култури, образложени предлог се усваја након одржане заједничке седнице тих удружења и након тога доставља Министарству.

За свако подручје културе у току године репрезентативна удружења у култури могу да предложе највише три уметника, односно стручњака у култури.

Национални савет националне мањине у току трајања јавног позива у току једне године може да предложи једног уметника односно стручњака у култури, који је припадник националне мањине.

Уз образложени предлог на јавни позив, поред доказа о испуњености услова из члана 3. ове уредбе, доставља се и:

  • кратка биографија предложеног кандидата;
  • образложена оцена вредности доприноса у области културе;
  • листа награда и признања. (Акт који доносе репрезентативна удружења у култури)

Доказе о испуњености услова кандидата за Признање права који се тичу држављанства и својства осигураника у смислу прописа о пензијском и инвалидском осигурању Министарство прибавља по службеној дужности, уз сагласност лица на које се ти подаци односе.

Фаза 3. Предлагање листе кандидате за доделу Признања од стране Комисије

           Испуњеност услова за доделу Признања утврђује Комисија.

Чланове Комисије именује министар надлежан за послове културе на период од три године, са могућношћу поновног именовања.

Комисија има седам чланова који се именују из реда угледних и афирмисаних уметника и стручњака у култури, од којих је један представник националних савета националних мањина.

Административно-техничку потпору Комисији пружа министарство надлежно за послове културе.

Комисија разматра достављене образложене предлоге, врши ужи избор и, у року до 60 дана од  дана истека јавног позива, предлаже листу кандидата за доделу Признања.

Dejan Simonovic