Боловање самосталних уметника

 Боловање самосталних уметника

 • Самостални уметник има право на новчану надокнаду почев од другог месеца боловања (привремене спречености за рад).

Први месец боловања

 • Боловање отвара изабрани лекар и издаје самосталном уметнику Извештај о привременој спречености за рад. На основу овог Извештаја удружење издаје самосталном уметнику Потврду да је привремено престао да обавља самосталну уметничку или другу делатност у култури због коришћења боловања. Фотокопије Потврде и Извештајa се носе у Секретаријат за социјалну заштиту и филијалу Пореске управе општине којој самостални уметник припада.
 • Доприноси за први месец привремене спречености за рад плаћају се самосталном уметнику преко Удружења а на терет Секретаријата за културу.

Други месец боловања

 • Извештај изабраног лекара за други месец привремене спречености за рад је основ за остваривање права на накнаду.
 • На основу овог Извештаја удружење издаје самосталном уметнику Потврду да је привремено престао да обавља самосталну уметничку или другу делатност у култури због коришћења боловања.
 • Захтев за накнаду се подноси Ребуличком фонду за здравствено осигурање (РФЗО) који утврђује и у току боловања исплаћује висину накнаде (укључујући доприносе). Потребна документација:
 1. Извештај о привременој спречености за рад (Образац ОЗ-6 – Дознака);
 2. Фотокопија броја текућег рачуна за осигураника-физичко лице, за које обрачун и исплату накнаде зараде врши Републички фонд;
 3. Потврда или решење одговарајућег удружења, савеза или коморе о привременој одјави обављања делатности а за предузетника, уколико нема запослене – увид у податке са сајта АПР о привременој одјави обављања делатности;
 4. Уверење из надлежне Пореске управе о висини просечне месечне основице на коју је плаћен допринос за обавезно здравствено осигурање, утврђена у календарском тромесечју које претходи тромесечју у којем је наступио случај по којем се стиче право на накнаду зараде и о измиреним доспелим доприносима до датума подношења документације за утврђивање права и исплату накнаде зараде за време привремене спречености за рад- поступање по  ЗУП-у;

После другог месеца боловања

 • Право на наставак боловања утврђује лекарска комисија и самосталном уметнику издаје одговарајући извештај и на основу тог извештаја потврду удружења.

По престанку боловања

На крају, самостални уметник је  у обавези да обавести Удружење када му се одсуство због болести заврши.

Детаљније и обрасци на: https://www.rfzo.rs/index.php/prijavanaos/bolovanja-isplata

 

Трудничко боловање

Самосталне уметнице и лица која се самостално баве другим делатностима у култури које су остале у другом стању, могу отворити трудничко боловање по почетку трудноће. За то је неопходна дознака од лекара (Извештај о привременој спречености за рад). Изабрани лекар може издати потврду о привременој спречености за рад за првих 60 дана. Након овог периода, потврду издаје лекарска комисија.

Права на накнаду зараде током трудничког боловања се остварују подношењем поменуте документације надлежној филијали РФЗО која врши исплату. Потребна документација као и у случају боловања.

Након истека трудничког боловања, та лица ће се вратити на листу коју Удружење квартално шаље Секретаријату за културу који самосталним уметницима и осталим категоријама самосталаца уплаћује доприносе.

 

По рођењу детета

Самосталне уметнице породиље могу да остваре право на остале накнаде по основу рођења и неге и посебне неге детета које се исплаћује у нето износу (без пореза и доприноса) директно на њихов текући рачун.

Накнаду исплаћује министарство надлежно за социјална питања на текући рачун подносиоца захтева, из средстава обезбеђених у буџету Републике Србије а захтев се упућује градској/општинског упррави.

Самостална уметница и у овом периоду задржава свој статус а доприносе јој уплаћује локална самоуправа посредством удружења.

Могуће је остварити право и на родитељски додатак.

Детаљније и обрасци на: https://www.minrzs.gov.rs/sr/dokumenti/zakoni/sektor-za-brigu-o-porodici-i-socijalnu-zastitu/zakon-o-finansijskoj-podrsci

 

Пре уласка у процедуру и током процедуре за остваривање накнада по горенаведеним основама, било би добро да се консултујете са Секретаријатом Српског књижевног друштва: srpskoknjizevno@gmail.com

Dejan Simonovic