ШЕСТОМЕСЕЧНИ РАД СРПСКОГ КЊИЖЕВНОГ ДРУШТВА У 2020. ГОДИНИ

ШЕСТОМЕСЕЧНИ РАД СРПСКОГ КЊИЖЕВНОГ ДРУШТВА У 2020. ГОДИНИ

Пресек сачинио: Секретаријат Српског књижевног друштва

 

ПОВЕРЕНИ ПОСЛОВИ: САМОСТАЛНИ УМЕТНИЦИ

Као репрезентативно удружење у култури, а на основу уговора са Министарством културе и информисања, Српско књижевно друштво обавља поверене послове, везане за статус и права самосталних уметника.

На крају прве половине 2020. године Српско књижевно друштво води 59 самосталних уметника са пребивалиштем на територији Града Београда, Новог Сада, Вршца, Бачке Паланке, Крагујевца, Суботице и Панчева.

Број самосталних уметника варира од квартала до квартала.

Посредством Српског књижевног друштва ови самостални уметници остварују право на ПИО и здравствено осигурање.

Преко Српског књижевног друштва реализована је и државна помоћ самосталним уметницима у износу од 90.000,00 нето по уметнику.

Српско књижевно друштво током читаве године има отворен „Конкурс за самосталце“ који се налази на истакнутом месту на сајту СКД-а: http://www.skd.rs/index.php/konkurs-za-samostalce/

Поверени послови подразумевају:

 • Проверу испуњености услова за статус самосталних уметника а у складу са одговарајућим Правилником Министарства културе и информисања.
 • Додељивање и продужетак статуса.
 • Упутство и обезбеђивање неопходних уверења и образаца за пријаву самосталних уметника на ПИО и здравствено осигурање, те пријаву Пореској управи.
 • Вођење и ажурирање евиденције самосталних уметника са свим неопходнима подацима.
 • Израду и достављање кварталних спискова локалним самоуправама.
 • Расподелу и уплату средстава добијених од локалних самоуправа за обавезно социјално осигурање самосталних уметника и то за сваког уметника посебним налогом за пренос средстава за доприносе за ПИО и посебним налогом за пренос средстава за доприносе за здравствену заштиту. Контролу банкарских извода о извршеним уплатама и евентуалне исправке.
 • Подношење кварталних извештаја локалним самоуправама о уплаћеним доприносима.
 • Помоћ код обрачуна прихода самосталних уметника при редовној пријави годишњег прихода Пореској управи и провера потврда (образац ППП-ПО) исплатилаца прихода.
 • Помоћ при изради захтева за прекњижавање уплата доприноса и исправљању евентуалних грешака Пореске управе.
 • Издавање свих уверења и потврда самосталним уметницима неопходних за пријаву и одјаву обавезног социјалног осигурања, обрачун ауторских хонорара као и остварење осталих права.
 • Помоћ при решавању евентуалних проблема и нејасноћа.
 • Рад на решавању пореских дугова самосталних уметника, насталих у периодима нередовних уплата доприноса, у сарадњи са другим удружењима и надлежним институцијама.
 • Редовну информативну и саветодавну подршку садашњим, некадашњим и будућим самосталним уметницима, мејлом, телефоном или уживо, као и постављање одговарајућих обавештења на сајт и фејсбук страницу СКД-а.
 • Сарадњу са Координационим одбором репрезентативних уметничких удружења, као и са надлежним институцијама и министарствима (ресорна министарства у области културе, финасија, здравства, државне управе и локалне самоуправе, рада и др., Влада РС, Фонд за ПИО, Републички фонд за здравствено осигурање, Пореска управа, заштитник грађана, локалне самоуправе, Привредна комора и друге институције).
 • Комуникацију са републичким/градским/општинским филијалама Фонда за ПИО и испоставама здравственог осигурања РФЗО у вези са пријавом/одјавом/променама статуса).
 • Пребацивање документације самосталних уметника и у електронски облик – скенирање, сортирање и архивирање грађе;

Изменама и допунама Закона у култури, усвојеним 2020. године, уводи се електронски Регистар самосталних уметника. Тим поводом ажурирана је и допуњена евиденција коју води Српско књижевно друштво.

Поверене послове обавља Секретаријат СКД.

За поверене послове Министарство културе и информисања је Српском књижевном друштву у 2020. години одобрило износ од 2.000.000,00 динара. Тај буџет покрива трошкове: струје, комуналија, интернета, телефона, правних и књиговодствених услуга, материјалних трошкова, те бруто хонорара чланова Комисије за статусна питања и двоје извршилаца поверених послова.

 

ПОМОЋ УГРОЖЕНИМ ПИСЦИМА; ЧЛАНАРИНА

Имајући у виду да је у условима епидемије додатно погоршана и иначе тешка егзистенцијална ситуација појединих чланица и чланова удружења, активиран је Фонд за социјално угрожене писце.

У фонд је закључно 29. 7. 2020. уплаћено укупно 158.679,40 динара.

Помоћ је једнократна и бесповратна и исплаћује се у законски дозвољеном годишњем максимуму од 13.000,00  динара а до сада ју је добило седморо чланова СКД-а. Утрошено је укупно 91.000,00 динара.

Фонд располаже са још 67.679,40 динара.

 

Секретаријат прикупља и евидентира чланарину, 47 чланова је уплатило овогодишњу чланарину у износу од 1.000,00 динара, а поједини чланови су донирали Друштву износе од 1000,00 до 4.000,00 динара (укупно 16.500,00) коју користимо и користићемо за плаћање спремачице, струје, комуналија и интернета (у оном делу који није покривен средствима Министарства културе и информисања), текуће и непланиране трошкове попут поправке славине, кваке и сл..

И овом приликом захваљујемо свима који редовно плаћају чланарину или пак донирају своје Друштво.

 

 

МНЕМОСИНА: ОНЛАЈН БИБЛИОТЕКА СКД-а

У условима епидемије, а у складу са светском праксом и препорукама Министарства културе и информисања, Српско књижевно друштво je покренуло Мнемосину: онлајн библиотеку чланова удружења која се може наћи на: http://www.skd.rs/mnemosina-onlajn-biblioteka/.

Захваљујемо свима који су своја књижевна достигнућа учинили дигитално доступним.

Ова библиотека је дугорочно гледано, значајан корак у дигитализацији књижевног стваралаштва.

 

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ

Српско књижевно друштво је развило сопствени информациони систем који подразумева: мејлинг листе, сајт, налоге на друштвеним мрежама (facebook, youtube, mixcloud).

Информациони систем СКД-а:

– обавештава о важним догађајима везаним за рад удружења, као и ставовима удружења по питањима од ширег књижевног значаја,

– обавештава самосталне уметнике о свим битним питањима везаним за њихов статус,

– пружа информациону подршку програмским активностима СКД-а,

– обавештава о новим књигама и књижевним активностима чланова, као и о конкурсима који би им могли бити од користи, по томе је јединствено међу удружењима, ниједно нема сервис те врсте.

 

ПРОГРАМИ

Програмски простор је ове године битно сужен. Како финансијским, тако и епидемиолошким ограничењима.

Град Београд је поништио конкурс за финансирање пројеката из области културе у 2020. години.

Министарство културе и информисања је реализовало већину конкурса, али, због ванредног страња и драстично смањеног буџета, уз кашњење и са смањеним износима.

СКД је ове године на конкурсима Министарства културе и информисања добило следеће износе:

Књижевни магазин (уређује Слађана Илић)                                             150.000,00

Књижевнотрибински програм (уређује Мирјана Митровић)                 150.000,00

Класични трибински програм је у овим условима практично, до даљњег, немогуће организовати, па се делом остварује кроз интервјуе и сличне облике који не захтевају присуство већег броја људи у затвореном простору.

Међународна књижевна колонија Крупара (уређује Ђорђе Кубурић)   150.000,00

Награда Биљана Јовановић (председница петочланог жирија Весна Тријић)                                                  150.000,00

 

Министарство културе и информисања је поништило конкурс за програме у Културном центру у Паризу.

 

Српско књижевно друштво је учествовало у пројекту Осам прича из изолације којим је ове године обележен Светски дан књиге, у реализацији Александра Гаталице.

 

САРАДЊА; ЈАВНИ ПРОСТОР

Српско књижевно друштво активно и успешно сарађује са Координационим одбором репрезентативних уметничких удружења, Министарством кулуре и информисања, локалним самоуправама и другим институцијама.

Такође сарађујемо с регионалним сродним удружењима, нашим ауторима из дијаспоре и сл.

Активно учешће у јавној дебати око повећања броја часова српскога језика и књижевности у школским програмима као и присуства/одсуства знаменитих књижевника и дела а поводом случаја Десанке Максимовић.

 

Секретаријат Српског књижевног друштва

Даница Вукићевић

Дејан Симоновић (секретар Друштва)

Београд, август 2020. године

Dejan Simonovic